Regulamin sklepu Regulamin sklepu

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa m.in. zasady zawierania Umów sprzedaży poprzez Sklep Internetowy, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie Internetowym oraz o prawach Konsumenta.

1.2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

- adres poczty elektronicznej: sklep@edilson.pl,

- pod numerem telefonu: +48 601 422 393,

- adres pocztowy: ul. św. Wincentego 114/325, 03-291 Warszawa.

1.3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.edilson.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.2. Klientosoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.

2.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.4. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego.

2.5. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego.

2.6. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie Internetowym.

2.7. Regulamin – niniejszy dokument.

2.8. Sklep Internetowy – Sklep Internetowy Edilson Jewellery prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.edilson.pl.

2.9. Sprzedawca – Edyta Konarzewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Edilson Jewellery.

2.10. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.

2.11. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

2.12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 § 3 Wymogi techniczne

3.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego potrzebne jest:

- urządzenie z dostępem do Internetu,
- dostęp do poczty elektronicznej,
- przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki Cookies.

3.2. Dla złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym, poza wymogami określonymi w punkcie 3.1. Regulaminu, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 § 4 Zakupy w Sklepie Internetowym

4.1. Ceny Towarów widoczne w Sklepie Internetowym są całkowitymi cenami za Towar.

4.2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie Internetowym: cena za Towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy Towaru.

4.3. Wybrany do kupienia Towar należy dodać do koszyka w Sklepie Internetowym.

4.4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie Internetowym: sposób dostawy Towaru oraz metodę płatności za Zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego Zamówienia.

4.5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

4.6. Złożenie Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

4.7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru.

4.8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie Internetowym, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym Zamówieniu.

§ 5 Płatności

5.1. Za złożone Zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

5.1.1.  Za pośrednictwem platformy płatniczej:

- Płatności Shoper,
- Przelewy24.

5.1.2. Gotówką w momencie odbioru osobistego Towaru.

5.2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

5.3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za Zamówienie należy zapłacić w terminie 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia.

5.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie Zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.

§ 6 Realizacja Zamówienia

6.1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Towaru bez wad.

6.2. Termin realizacji Zamówienia wskazany jest w Sklepie Internetowym.

6.3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za Zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia po jego opłaceniu.

6.4. W sytuacji, gdy w ramach jednego Zamówienia Kupujący zakupił Towary o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Towaru o najdłuższym terminie.

6.5. Towary zakupione w Sklepie Internetowym dostarczane są w zależności od tego, jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

- za pośrednictwem firmy kurierskiej,
- za pośrednictwem Poczty Polskiej.

6.6. Kupujący może odebrać Towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.

6.7. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, Towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji Zamówienia, a w przypadku, gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania Towaru – w tym terminie.

§ 7 Prawo odstąpienia od Umowy

7.1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem punktu 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

7.2.1. w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego Towaru.

7.2.2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

7.2.3. zawarcia Umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

7.3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w punkcie 1.2. Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

7.4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

§ 8 Skutki odstąpienia od Umowy

8.1. W przypadku odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

8.2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8.3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.4. Sprzedawca prosi o zwracanie Towaru na adres podany w punkcie 1.2. Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

8.5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8.6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8.7. Jeśli Towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie Towaru w Sklepie Internetowym lub podczas składania Zamówienia.

8.8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 9 Wyjątki od prawa odstąpienia od Umowy

9.1. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

9.1.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

9.1.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

9.1.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9.1.4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

9.1.5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9.1.6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

9.1.7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9.1.8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 10 Reklamacje

10.1. W przypadku wystąpienia wady Towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

10.2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie Cywilnym:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

b) przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy,

c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

d) żądać usunięcia wady.

10.3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w punkcie 1.2. Regulaminu.

10.4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego Towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres podany w punkcie 1.2. Regulaminu.

10.5. Jeśli na Towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie Internetowym.

10.6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego należy kierować na adres e-mail wskazany w punkcie 1.2. Regulaminu.

10.7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

11.1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj.

b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest tutaj.

c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

d) internetowej platformy ODR dostępnej tutaj.

§12 Dane osobowe

12.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Internetowym Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

12.2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie Internetowym, jest realizacja Zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

a) Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b) ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c).

c) prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

12.3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia Umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie Umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym.

12.4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie Internetowym będą przetwarzane do momentu, w którym:

a) przestanie obowiązywać Umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą,

b) na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego,

c) ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Umową sprzedaży zawartą przez Sklep Internetowym,

d) zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy.

12.5. W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej, Kupującemu przysługuje prawo żądania:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) ich sprostowania,

c) usunięcia,

d) ograniczenia przetwarzania,

e) przeniesienia danych do innego administratora.

- a także prawo:

f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

12.6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z punktu 1.2. Regulaminu.

12.7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 13 Zastrzeżenia

13.1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

13.2. Każdorazowo składane w Sklepie Internetowym Zamówienie stanowi odrębną Umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.

13.3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.

13.4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

13.5. Postanowienia dotyczące Towarów i Umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

§ 14 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

14.1. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

14.2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.

14.3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 15 Opinie w Sklepie Internetowym

15.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

15.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dotyczącego opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

15.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

15.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

15.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

15.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych Umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

15.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

Wzór formularza odstąpienia od Umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać.

Regulamin Sklepu Internetowego Edilson Jewellery do pobrania.

do góry do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl